کیفرخواست پرونده سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر صادر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85475770/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF