کیفرخواست پرونده فرمانده سابق یگان حفاظت اداره بندر خرمشهر صادر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85201239/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1