گران‌فروشی داروی کمیاب به بهانه یک بخشنامه

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85446880/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87