گروهک‌های تروریستی یک به یک پای میز محاکمه می‌آیند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85185782/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF