یک محکوم به قصاص در خوزستان بعد از ۱۰ سال بخشیده شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85177583/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF