۱۰۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی فاز نخست اردوگاه «محکومان مواد مخدر» کبوترخان نیاز است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85175910/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF