۱۳هزار تن نهاده دامی استراتژیک در شهرستان اسدآباد تعیین تکلیف شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85217826/%DB%B1%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار