۲۰ نفر از عوامل ناامنی‌های اخیر حاشیه اهواز دستگیر شدند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85224954/%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار