۴۶ میلیون لیتر بنزین وارداتی ترخیص شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85220978/%DB%B4%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار