۶ محکوم متهم به قصاص در تهران آزاد شدند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85180921/%DB%B6-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF