۷ نفر از اراذل در نزاع دست‌جمعی شهرری دستگیر شدند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85168012/%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B0%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF