۸۰ درصد اجساد با هویت نامشخص در خراسان رضوی معتاد هستند+فیلم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85163083/%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85